İç Denetim Birimi Başkanlığı

İç Denetim Birimi Başkanlığı

Sertifika Eğitimi ve Sınavı sonucu İç Denetçi olarak atanacaklarla ilgili Esas ve Usuller Resmi Gazete' de Yayınlanmıştır

03 Aralik 2013
Sertifika Eğitimi ve Sınavı sonucu İç Denetçi olarak atanacaklarla ilgili Esas ve Usuller Resmi Gazete' de Yayınlanmıştır
31/12/2015 tarihine kadar İç Denetçi olabilmek için gerekli sertifika eğitimlerine katılacaklara ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan Esas ve Usuller Hakkındaki Karar uyarınca;
İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen eğitim yeri ve zamanı, eğitim programının başlamasından en az bir ay önce adaylara bildirilecek ve Kurulun internet sitesinde duyurulacaktır.
Eğitimde yer verilecek konular
Adaylar, Kurul tarafından belirlenen müfredat ve programa göre, aşağıda gösterilen dört bölümdeki konuları da kapsayacak şekilde, Maliye Bakanlığınca sertifika eğitimine tabi tutulacaklardır.
a) Kurumsal yönetim, risk yönetimi ve iç kontrol;
1) Kurumsal yönetim ve ilkeleri,
2) Kurumsal risk yönetimi,
3) Uluslararası iç kontrol standartları ve iç kontrol modelleri,
4) Kamu iç kontrol standartları,
5) Dış denetim (Sayıştay denetimi).
b) Denetim yöntemi ve uygulamaları;
1) İç denetim standartları ve mesleki etik kuralları,
2) İç denetim türleri ve teknikleri,
3) İç denetim planlaması,
4) Saha çalışması,
5) Sonuçların raporlanması ve izleme,
6) İstatistiki yöntemler,
7) İletişim yönetimi ve becerileri,
8) İç denetim vaka çalışması.
c) Muhasebe;
1) Devlet muhasebe standartları,
2) Kamu muhasebesi,
3) Mali tablolar analizi,
4) Kamu muhasebe yönetmelikleri.
d) Mevzuat;
1) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuatı,
2) Bütçe mevzuatı,
3) Kamu ihale mevzuatı,
4) Kamu taşınmaz hukuku,
5) Kamu harcama mevzuatı,
6) Kamu personel mevzuatı,
7) Anayasa ve idare hukuku.
 
Eğitim süresi
Eğitim süresi iki aydan az olmamak üzere Kurul tarafından belirlenecek ve eğitime kabul edilen adaylar eğitim süresince kurumlarından izinli sayılacaklardır.
 
Sertifika sınavı
Eğitim tamamlandıktan sonra adaylar, Kurulun belirlediği yer ve tarihte sertifika sınavına tabi tutulacaktır.
Sınava ilişkin ilan Kurulun internet sitesinden duyurulacaktır.
Eğitim programına mazeretsiz beş günden fazla süreyle katılmayanlar sertifika sınavına kabul edilmeyecektir.
 
Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi
Sınav komisyonu, önceden belirlenmiş cevap anahtarına göre cevap kâğıtlarını değerlendirerek yüz tam puan üzerinden puanlama yapar.
Sınavda başarılı sayılabilmek için her bir bölümden en az altmış puan alınması ve dört bölüm ortalamasının yetmiş puan ve üzerinde olması gereklidir.
 
Sınav sonuçlarının duyurulması ve itiraz
Sınav sonuçları en geç 15 işgünü içerisinde okunup değerlendirilmek suretiyle tüm adayların almış oldukları puanlar Kurulun internet sitesinde ilan edilir.
Sınav sonuçlarına ilandan itibaren 5 işgünü içinde itiraz edilebilir. İtiraz, Kurul tarafından en geç 15 işgünü içinde değerlendirilerek sonuçlandırılır ve adaya bildirilir.
 
Sınavda başarısız olan adayların durumu
Sınavda başarısız olan adaylar, 15/4/2013 tarih ve 4 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen ve 24/5/2013 tarih ve 28656 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Esas ve Usullerle belirlenen yabancı dil şartını muhafaza etmeleri kaydıyla tekrar eğitime tabi tutulmadan izleyen iki sınava daha katılabilirler.
 


Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır